Drahí priatelia Turnianskeho hradu,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu Občianskeho združenia Castrum Thorna formou poukázania 2% z dane podľa zákona č. 5995/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Takýmto spôsobom môžete prispieť na našu činnosť aj bez ďalších výdavkov na Vašej strane.

Naše občianske združenie má za cieľ konzerváciu národnej kultúrnej pamiatky Turniansky hrad, a zorganizovanie kulturných podujati na propagáciu hradu.

Na to aby sme to všetko zvládli potrebujeme aj Vašu pomoc.

Predvyplnené tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Dôležité termíny:

  • do 31. marca – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v minulom roku, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 Potrebné údaje

Obchodné meno: Občianske združenie Castrum Thorna

Sídlo: Sídlisko cementár 332/54, 04402 Turňa nad Bodvou

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42408415